Akcja Wyborcza Solidarność

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn.: 1.1/1 – Akcja Wyborcza “Solidarność” – 1996 r.

 1. List do Romualda Szeremietiewa w/s powstania Ruchu Wspierania AWS, 19.07.1996, s. 1;
 2. List do Prezydenta RP Lecha Wałęsy w/s powstania Ruchu Wspierania AWS, 23.07.1996, s. 1;
 3. Komunikat w/s powstania Ruchu Wspierania AWS, 30.07.1996, s. 1;
 4. Umowa Wyborcza AWS /projekt/, 08.08.1996, s. 2;
 5. List do Stanisława Alota w/s powołania Zespołu Politycznego AWS, 18.08.1996, s. 1;
 6. List do Stanisława Alota w/s przystąpienia Fundacji Bezpieczna Polska do AWS wraz z statutem (z 22.03.1996) tejże fundacji, 21.08.1996, s. 5;
 7. List do Stanisława Alota w/s przystąpienia do Zespołu Politycznego AWS nowych członków, 22.08.1996, s. 1;
 8. Oświadczenie Zespołu Politycznego AWS w/s jego powołania, 04.09.1996, s. 1;
 9. Komunikat Zespołu Politycznego AWS nr 2 w/s struktury AWS, 10.09.1996, s. 1;
 10. Lista organizacji wchodzących w skład AWS, 1996, s. 1;

Sygn.: 1.1/2 – Akcja Wyborcza “Solidarność” – 1997 r.

 1. Komunikat prasowych w/s powołania Porozumienia Prawicy AWS, 16.01.1997, s. 1;
 2. Oświadczenie Porozumienia Prawicy AWS w/s ogłoszenia programu AWS, 22.01.1997, s. 1;
 3. Oświadczenie Porozumienia Prawicy AWS w/s projektu budżetu, 23.01.1997, s. 1;
 4. Ogólnopolska Konferencja Programowa Porozumienia Prawicy AWS (broszura), 02.02.1997, s. 7;
 5. Oświadczenie Porozumienia Prawicy AWS w/s powołania jednej partii politycznej w oparciu o porozumienie wyborcze AWS, 17.02.1997, s. 1;
 6. List otwarty do Ministra Zbigniewa Siemiątkowskiego w/s agenturalnej działalności ludzi należących do PZPR przed rokiem 1989, 17.02.1997, s. 1;
 7. Komunikat prasowy Biura Prasowego AWS nr 1 w/s parytetów, jakimi dysponują ugrupowania wchodzące w skład AWS, 01.03.1997, s. 2;
 8. Informacja dla dziennikarzy w/s obrad Tymczasowego Zespołu Koordynacyjnego AWS, 13.03.1997, s. 1;
 9. Informacja dla dziennikarzy w/s posiedzenia przedstawicieli ROP-u i AWS-u, 18.03.1997, s. 1;
 10. Umowa o powołaniu bloku politycznego Porozumienie Prawicy, 21.03.1997, s. 1;
 11. Oświadczenie AWS w/s sytuacji w Stoczni Gdańskiej, 21.03.1997, s. 1;
 12. Informacja dla dziennikarzy w/s obrad Rady Krajowej AWS wraz z dwoma załącznikami: 1. Skład Zespołu Koordynacyjnego AWS; 2. Oświadczenie w/s/ stosunku do NATO i Unii Europejskiej, 26.03.1997, s. 3;
 13. Program Gospodarczy AWS /wersja wyjściowa/, 02.04.1997, s. 33;
 14. Uchwała Krajowego Zespołu Koordynacyjnego AWS w/s Referendum Konstytucyjnego, 03.04.1997, s. 1;
 15. Uchwała nr 1/97 Porozumienia Prawicy w/s powołania Rady Politycznej Porozumienia Prawicy, Rad Okręgowych PP oraz wstępowania i występowania z PP, 05.04.1997, s. 2;
 16. Uchwała nr 2/97 Porozumienia Prawicy w/s powołania Zespołu Wyborczego PP, 05.04.1997, s. 1;
 17. Stanowisko Zespołu Koordynacyjnego AWS w/s przebiegu procesu dotyczącego śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka, 10.04.1997, s. 1;
 18. Stanowisko Rzecznika Prasowego AWS w/s ustawy lustracyjnej przyjętej przez Sejm, 11.04.1997, s. 1;
 19. Stanowisko Zespołu Koordynacyjnego AWS w/s konstytucji, 17.04.1997, s. 1;
 20. Uchwała w/s zatwierdzenia list kandydatów ugrupowań PP do Sejmu i Senatu na listy AWS w wyborach parlamentarnych 1997 roku, 27.04.1997, s. 1;
 21. Krzysztof Kawęcki, „Ideowe fundamenty Porozumienia Prawicy (tezy referatu)”, 27.04.1997, s. 2;
 22. Ryszard Opara, “Stan bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce (tezy referatu)”, 27.04.1997, s. 4;
 23. Krzysztof Król, „Elektorat Porozumienia Prawicy (tezy referatu)”, 27.04.1997, s. 1;
 24. Leszek Moczulski, „Zadania Porozumienia Prawicy w kształtowaniu i rozwoju AWS (tezy referatu)”, 27.04.1997, s. 6;
 25. Bogusław Kowalski, „Obiektywne i pluralistyczne środki społecznego komunikowania (tezy referatu)”, 27.04.1997, s. 2;
 26. Program Akcji Wyborczej Solidarność (dokumenty AWS), maj 1997, s. 8;
 27. Program AWS, maj 1997, broszura Krajowego Komitetu Wyborczego AWS, maj 1997, s. 25;
 28. Program AWS, maj 1997, druk Okręgowyego Sztabu Wyborczego w Warszawie, maj 1997, s. 8;
 29. Stanowisko Zespołu Koordynacyjnego AWS w/s pobicia uczestników demonstracji 1 i 3 majowych, 08.05.1997, s. 1;
 30. Oświadczenie AWS w/s udziału w prawyborach we Wrześni, 15.05.1997, s. 1;
 31. Stanowisko Krajowego Zespołu Koordynacyjnego AWS, w/s używania znaku <AWS>, 22.05.1997, s. 1;
 32. Decyzja Krajowego Zespołu Koordynacyjnego AWS w/s regulowania przez ugrupowania AWS zaległości finansowych, 22.05.1997, s. 1;
 33. Stanowisko Zespołu Koordynacyjnego AWS w/s agitacji politycznej Włodzimierza Cimoszewicza w TVP w/s/ referendum konstytucyjnego, 22.05.1997, s. 1;
 34. Stanowisko ZK AWS w/s restrukturyzacji wietnamskiej stoczni Ha Long, 22.05.1997, s. 1;
 35. Komunikat AWS w/s/ założeń programowych dotyczących oświaty, 02.09.1997, s. 6;
 36. „Raport o stanie ochrony zdrowia w Polsce”, AWS Podzespół Ochrony Zdrowia, wrzesień 1997, s. 48;
 37. Stanowisko Zespołu Politycznego AWS w/s funkcjonowania AWS, 1997, s. 1;
 38. Lista kandydatów AWS do Sejmu z Warszawy, 1997, s. 1;
 39. Komunikat w/s spotkania zespołu negocjacyjnego AWS i ROP, 1997, s. 1;
 40. „Założenia programowe Porozumienia Prawicy (propozycje)”, 1997, s. 18;
 41. „Tezy w sprawie reformy samorządowej”, Biuro Prasowe AWS, 1997, s. 6;
 42. Informacja o Porozumieniu Prawicy, 1997, s. 4;
 43. Oświadczenie Porozumienia Prawicy w/s nowej Konstytucji RP, 1997, s. 1

Sygn.: 1.1/3 –  Akcja Wyborcza  “Solidarność”  – 1998 r.

 1. Uchwała nr 1 Krajowego Zespołu Koordynacyjnego AWS w/s wyników w wyborach samorządowych, 23.10.1998, s. 1;
 2. Uchwała nr 2 Krajowego Zespołu Koordynacyjnego AWS w/s możliwych koalicji po wyborach samorządowych, 23.10.1998, s. 1;
 3. „Porozumienie Koalicyjne” warszawskich struktur AWS i UW, 19.11.1998, s. 6;

Sygn.: 1.1/4 –  Akcja Wyborcza  “Solidarność”  – 1999 r.

 1. Uchwała Krajowego Zespołu Koordynacyjnego w /s realizacji „Umowy Koalicyjnej” oraz bieżącej współpracy AWS – UW, 21.01.1999, s. 1;
 2. Uchwała Krajowego Zespołu Koordynacyjnego w/s reformy służby zdrowia, 21.01.1999, s. 1;
 3. Uchwała nr 3/99 z 23 listopada 1999, mazowieckiej Rady Regionalnej AWS w/s budowy organizacyjnej AWS, 23.11.1999, s. 1;
 4. Uchwała nr 4/99 z 23 listopada 1999, mazowieckiej Rady Regionalnej AWS w/s instukcji dla klubów radnych AWS w województwie mazowieckim, 23.11.1999, s. 1;

Sygn.: 1.1/5 –  Akcja Wyborcza  “Solidarność”  – 2000 r.

 1. „Poprawiona Karta Akcji Wyborczej Solidarność” , 12.01.2000  /4 str./, 12.01.2000, s. 4;
 2. „Karta Akcji Wyborczej Solidarność N” , 12.01.2000 /7 str./, 12.01.2000, s. 7;
 3. Teczka Klubu Senatorskiego AWS, , s. 1;
 4. AWS w Ursusie, zaproszenie na mszę oraz odsłonięcie tablicy ku czci Śp. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 11 maj [brak roku], , s. 3;
 5. 4 naklejki z logo AWS , , s. 1;
 6. Wykaz członków AWS (partia, władze, siedziba, telefon), 12.01.2000 /3 str./ , 12.01.2000, s. 3;
 7. Wykaz posłów AWS w Sejmie III kadencji, styczeń 2000 /26 str./, styczeń 2000, s. 26;
 8. Informacja o AWS, wydruk z 7.06.2000 /2 str./, 07.06.2000, s. 2;
 9. Wydruk aktualności ze strony internetowej Marian Krzaklewskiego „Przyszłością AWS jest jednolita partia!”, 25.10.2000, 25.10.2000, s. 1;
 10. „Odnowa Toruńska. Pismo społeczne katolików ”, nr 13, Toruń, listopad 2000, listopad 2000, s. 20;
 11. Oświadczenie Kazimierza Janiaka w/s budowy domu w Gdańsku, 13.12.2000, 13.12.2000, s. 1;
 12. Informacja o zawarciu porozumienia o reformie AWS, 23.12.2000 /2 str./, 23.12.2000, s. 2;
 13. „Regulamin Rady Krajowej AWS /załącznik nr 1 do Porozumienia z dn. 23 grudnia 2000 r./”, 23.12.2000 /3 str./, 23.12.2000, s. 3;
 14. „Regulamin Zarządu AWS /załącznik nr 2 do Porozumienia z dn. 23 grudnia 2000 r./”, 23.12.2000 /2 str./, 23.12.2000, s. 2;

Sygn.: 1.1/6 – Kongres Programowy AWS w dn. 17 marca 2001 r.

 1. Program,, 17.03.2001, s. 2;
 2. Przemówienie, 17.03.2001, s. 12;
 3. Konspekt prelekcji Bronisława Wildsteina pt. “III Rzeczpospolita – prawica, a postkomuniści”, 17.03.2001, s. 3;
 4. Propozycje zmian w Konstytucji RP, 17.03.2001, s. 6;
 5. „Państwo (Stanowisko AWS)”, 17.03.2001, s. 3;
 6. „Bezpieczeństwo. Jak zapewnić Polakom bezpieczeństwo? (13 tez na Kongres Programowy AWS)”, 17.03.2001, s. 3;
 7. „Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy”, 17.03.2001, s. 3;

Sygn.: 1.1/7 – Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej “Solidarność” – 1997 r.

 1. Umowa koalicyjna AWS-UW, 10.11.1997, s. 18;

Sygn.: 1.1/8 – Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej “Solidarność” – 1998 r.

 1. Skład Prezydium KP AWS, 05.02.1998, s. 1;
 2. Oświadczenie KP AWS w/s złamania Regulaminu Sejmu przez Marszałka Macieja Płażyńskiego, 05.02.1998, s. 1;
 3. Oświadczenie KP AWS w/s złamania Regulaminu Sejmu przez Marszałka Macieja Płażyńskiego, 5.02.1998 oraz oświadczenie KP AWS w/s odroczenia debaty nad projektem reformy samorządowej, 6.02.1998 , , s. 1;
 4. Uchwała KP AWS w/s działań posłów i senatorów na zewnątrz Klubu sprzecznych ze stanowiskiem Klubu, 18.02.1998, s. 1;
 5. Oświadczenie posła Jana Marii Jackowskiego w/s ograniczenia przez struktury KP AWS wolności wypowiedzi i zajmowania dowolnego stanowiska w ważkich kwestiach przez posłów własnego ugrupowania, 18.02.1998, s. 1;
 6. Oświadczenie KP AWS w/s oświadczenia posła Jana Marii Jackowskiego, 19.02.1998, s. 1;
 7. Oświadczenie KP AWS w/s konferencji prasowej posła Adama Słomki, 19.02.1998, s. 1;
 8. Regulamin KP AWS z dn. 19.02.1998, 19.02.1998 /6 str./, 19.02.1998, s. 6;
 9. Oświadczenie KP AWS w/s oświadczenia posłanki Izabelli Sierakowskiej, dotyczącym ustawy o reprywatyzacji, 23.02.1998, s. 1;
 10. Zapis wypowiedzi posła Jana Łopuszańskiego podczas 13 posiedzeniu Sejmu, 05.03.1998, s. 3;
 11. Zapis wypowiedzi posła Jana Łopuszańskiego podczas 14 posiedzeniu Sejmu, 19.03.1998, s. 2;
 12. List otwarty do Przewodniczącego KP AWS Mariana Krzaklewskiego w/s wysąpienia z KP AWS, 23.07.1998, s. 2;

Sygn.: 1.1/9 – Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej “Solidarność” – 2000 r.

 1. Uchwała Rady Krajowej AWS w/s powoływania struktur Regionalnych Akcji, 13.01.2000, s. 2;
 2. “Text of  speech delivered by Marian Krzaklewski on 27th of January 2000 during Council of Europe Parliamentary Assembly debate on situation in Chechnya”, 27.01.2000, s. 2;
 3. Artykuł z “Informatora Klubowego” Klubu Inteligencji katolickiej dot. spotkania z Wojciech Arkuszewskim, luty 2000, s. 1;
 4. Oświadczenie KP AWS w/s powołania komisji ds. Komitetu do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, 13.03.2000, s. 1;
 5. Historia AWS, wydruk ze strony internetowej KP AWS, 15.03.2000, s. 2;
 6. Informacja o Biurze Prasowym KP AWS, 15.03.2000, s. 1;
 7. Lista posłów i senatorów należących do KP AWS, 15.03.2000, s. 2;
 8. Życiorys Mariana Krzaklewskiego, 15.03.2000, s. 2;
 9. Skład Prezydium KP AWS, 15.03.2000, s. 2;
 10. „Wydarzenia” ze strony internetowej KP AWS dot. Forum Samorządowego AWS w dn. 22.01.2000, Forum Polska 2000 oraz zapis wystąpienia Mariana Krzaklewskiego w Strasburgu w czasie debaty Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europ nt. sytuacji w Czeczenii, 15.03.2000 /6 str./, 22.01.2000, s. 6;
 11. Informacja o stronach internetowych AWS, 15.03.2000, s. 1;
 12. Fakty o samorządzie, wydruk ze strony internetowej KP AWS, 15.03.2000, s. 8;
 13. Materiał informacyjny o reformie samorządowej, 15.03.2000, 15.03.2000, s. 10;
 14. Oświadczenie Mariana Krzaklewskiego w/s wspólnego kandydata AWS i UW w wyborach prezydenckich w 2000 r., 26.04.2000, s. 1;
 15. Oświadczenie Jerzego Polawka w/s rezygnacji z kandydowania na prezesa IPN, 26.04.2000, s. 1;
 16. Komunikat KP AWS w/s nieobecności posłów na posiedzeniu Sejmu, 28.04.2000, s. 1;
 17. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS dt: kandydata na prezesa IPN Leona Kieresa, wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Marka Biernackiego, kandydatury Mariana Krzaklewskiego w wyborach prezydenckich, 17.05.2000, s. 4;
 18. List rzecznika KP AWS do Leszka Millera w/s posła Tadeusza Iwińskiego, 17.05.2000, s. 1;
 19. Oświadczenie Prezydium AWS w/s wycofania ministrów z koalicyjnego rządu przez UW, 22.05.2000, s. 1;
 20. Komunikat z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Ruchu Społecznego AWS w/s aktualnej struktury politycznej w koalicji, czerwiec 2000, s. 1;
 21. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS, 01.06.2000, s. 1;
 22. Oświadczenie Mariana Krzaklewskiego w/s wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego złożonych podczas wizyty w Iraku, 01.06.2000, s. 1;
 23. Oświadczenie Prezydium AWS w/s zerwania koalicji AWS – UW, 06.06.2000, s. 1;
 24. Informacja o spotkaniu z cyklu „Forum Polska 2000”, 15.06.2000, s. 1;
 25. Grafika karykaturalna przedstawiająca Jerzego Buzka, 19.06.2000, s. 1;
 26. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS, 21.07.2000, s. 1;
 27. „Wydarzenia” ze strony internetowej KP AWS, 21.07.2000: Przemówienie Mariana Krzaklewskiego na uroczystym posiedzeniu Sejmu w Gnieźnie, Forum Polska 2000, Forum Samorządowe AWS, wystąpienie Mariana Krzaklewskiego w Strasburgu, 21.07.2000, s. 9;
 28. Informacja o działalności posłów w okręgach wyborczych, 21.07.2000, s. 1;
 29. Komunikat prasowy KP AWS w/s wyboru nowego rzecznika prasowego, 26.07.2000, s. 1;
 30. Pismo do M. Krzaklewskiego, 24.08.2000, s. 2;
 31. Komunikat Biura Prasowego KP AWS w/s ustawy uwłaszczeniowej, 11.09.2000, s. 1;
 32. Oświadczenie Parlamentarnego Zespołu Stowarzyszeń Rodzin Katolickich AWS w/s wypowiedzi Leszka Millera, 19.09.2000, s. 1;
 33. Oświadczenie Jana Olszewskiego i Mariana Krzaklewskiego w/s wyborów prezydenckich, 2.10.2000 , 02.10.2000, s. 1;
 34. Podziękowania KP AWS dla uczestników manifestacji popierającej powszechne uwłaszczenie, 4.10.2000, 04.10.2000, s. 1;
 35. Skład Prezydium Rady Krajowej AWS, 10.10.2000, 10.10.2000, s. 1;
 36. Skład Rady Krajowej AWS, 10.10.2000, 10.10.2000, s. 1;
 37. „Karta” AWS, 10.10.2000 /7 str./, 10.10.2000, s. 7;
 38. „Samorządowy program AWS”, 10.10.2000 /9 str./, 10.10.2000, s. 9;
 39. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS, 11.10.2000, 11.10.2000, s. 1;
 40. Dane działu analiz AWS, 11.10.2000 /6 str./, 11.10.2000, s. 6;
 41. “The Electoral System in Poland”; “How It Works”; “General Rules of the election to the Senate”; “Solidarity Election Action; Plan for Poland of the 21st Century”, 11.10.2000 /5 str./ [b.a., całość bez tytułu], 11.10.2000, s. 5;
 42. Regulamin KP AWS /usystematyzowany tekst jednolity zredagowany po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Zgromadzenie Ogólne KP AWS 11 maja oraz 21 września 2000r., 11.10.2000, s. 11;
 43. Skład Prezydium KP AWS, 11.10.2000, s. 1;
 44. Oświadczenie Mirosława Sekuły i Pawła Arndta w/s ingerencji posłów SLD w procedurę legislacyjną, 12.10.2000, s. 1;
 45. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS, 24.10.2000, s. 1;
 46. Informacja o kongresie federacji AWS [depesza PAP], 31.10.2000, s. 1;
 47. „AWS jako federacja partii politycznych i NSZZ „Solidarność” /propozycja/”, 02.11.2000, s. 5;
 48. „Plan reformy i przekształcenia AWS w partię federacyjną”, 03.11.2000, s. 1;
 49. Lista posłów należących do KP AWS, 06.11.2000, s. 4;
 50. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS, 13.11.2000, s. 1;
 51. Oświadczenie Mariana Krzaklewskiego w/s procedowanej zmiany Kodeksu Pracy, 15.11.2000, s. 1;
 52. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS, 16.11.2000, s. 1;
 53. Życiorys Grzegorza Cygonika – rzecznika prasowego AWS, 16.11.2000, s. 1;
 54. Oświadczenie Ryszarda Wawryniewicza (AWS-ZChn) w/s wypowiedzi posła UW Stanisława Kracika, 23.11.2000, s. 1;
 55. Oświadczenie KP AWS w/s uchwalanego budżetu, 23.11.2000, s. 1;
 56. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS, 29.11.2000, s. 1;
 57. Przemówienie Mariana Krzaklewskiego na XIII Krajowy Zjazd Delegatów, 01.12.2000, s. 6;
 58. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS, 13.12.2000, s. 1;
 59. Oświadczenie KP AWS w/s głosowania dotyczącego wcześniejszego przechodzenia na zasiłki przedemerytalne, 15.12.2000, s. 1;
 60. Skład Zarządu AWS, 24.12.2000, s. 3;

Sygn.: 1.1/10 – Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej “Solidarność” – 2001 r.

 1. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS w/s przekształcenia się AWS w federację, 08.01.2001, s. 1;
 2. Informacja o przekazaniu przez Mariana Krzaklewskiego przywództwa w AWS Jerzemu Buzkowi, 15.01.2001, s. 1;
 3. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS w/s poprawek do projektu budżetu na 2001r. i mediów, 22.01.2002, s. 1;
 4. „Po trzech latach. Najważniejsze efekty działań rządu Jerzego Buzka”, 24.01.2001, s. 4;
 5. List do premiera Jerzego Buzka w sprawie eutanazji, 31.01.2001, s. 2;
 6. Oświadczenie grupy posłów KP AWS, KP PP, PSL, KOP, PC i niezależnych w/s sztucznego zapłodnienia i embriologii w Wielkiej Brytanii, 31.01.2001, s. 4;
 7. List Kazimierza Janiaka do Prezydenta RP w/s podwyżki wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 01.02.2001, s. 1;
 8. Uchwała w sprawie nowego programu AWS i deklaracja odnowionej AWS, 10.02.2001, s. 2;
 9. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS w/s zmian prawnych, 14.02.2001, s. 1;
 10. Oświadczenie grupy Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, członków klubów AWS, Przymierza Społecznego i Rodziny Polskiej w/s występu Merlin Mansona, 26.02.2001, s. 2;
 11. Informacja o projekcie ustawy o świadczeniu wychowawczym z tytułu opieki, pielęgnacji i wychowania dzieci, marzec 2001, s. 2;
 12. Komunikat KP AWS w/s wniosku SLD o przeprowadzenie kontroli NIK, 02.03.2001, s. 1;
 13. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS dot. ustawy o świadczeniach wychowawczych, 06.03.2001, s. 1;
 14. Skład Zarządu AWS, 07.03.2001, s. 3;
 15. Oświadczenie KP AWS dot. organizacji Wolność i Niezawisłość, 14.03.2001, s. 1;
 16. „Bezpieczeństwo – Jak zapewnić Polakom bezpieczeństwo (13 tez na Kongres Programowy AWS)”, marzec 2001, s. 2;
 17. „Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy”; , marzec 2001, s. 2;
 18. „Państwo” ;, marzec 2001, s. 2;
 19. „Aktualności”, 22.03.2001, s. 1;
 20. Oświadczenie w/s obchodów w Jedwabnem i Andrzeja Majkowskiego, 20.03.2001, s. 1;
 21. Oświadczenie KP AWS w/s ustroju miasta Warszawy, 30.03.2001, s. 1;
 22. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS dot. urlopów macierzyńskich, 25.04.2001, s. 1;
 23. „Aktualności” ze strony internetowej KP AWS dot. porozumienia wyborczego prawicy, 01.05.2001, s. 1;
 24. Informacja o powołaniu komitetu wyborczego Akcji Wyborczej Solidarność Pawicy, 23.05.2001, s. 1;
 25. Zasady oceny kandydatów na posłów i senatorów z list Akcji Wyborczej Solidarność Pawicy, 27.05.2001, s. 1;
 26. Informacja o Bloku Senat 2001, 03.06.2001, s. 1;
 27. „Solidarność  polityczna zagraniczna” –wystąpienie przewodniczącego KP AWS Mariana Krzaklewskiego po expose Ministra Spraw Zagranicznych, 06.06.2001, s. 5;
 28. Informacja o Jerzym Woźniaku, przewodniczącym Komisji Zaufania AWSP, 05.07.2001, s. 2;
 29. Informacja o apelu Jerzego Buzka o utworzenie jednej partii i komitetu wyborczego, 17.07.2001, s. 1;
 30. Oświadczenie KP AWS w/s odrzucenia przez Sejm RP projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, 30.07.2001, s. 1;
 31. Oświadczenie KP AWS w/s jawności oświadczeń majątkowych posłów i senatorów , 26.07.2001, s. 1;
 32. Oświadczenie KP AWS w/s nowelizacji ustawy o grach losowych, 27.07.2001, s. 1;